แพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูล


หาข้อมูล

ให้ข้อมูล

แพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูลคืออะไร?

แพลตฟอร์มการบูรณาการข้อมูล

แพลตฟอร์มกลางของประเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการข้อมูลยอดนิยม

แสดงทั้งหมด

วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

หน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่มีความพร้อมสามารถขึ้นทะเบียนบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลเข้ามาค้นหา (Search/Browse) โดยพิมพ์คำค้นหา (Key Word) หรือเลือกจากมิติข้อมูล (Data Domain) หรือเลือกจากหน่วยงาน


หน่วยงานภาคี

หน่วยงานภาคี

ตกลง

ตกลง

ตกลง