เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

มิติข้อมูลหลัก :เศรษฐกิจ

หมวดหมู่หลัก :สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

วันที่สร้าง :30/04/2562

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ประเภทข้อมูล :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Offline

มิติข้อมูลย่อย :การเงิน

หมวดมู่ย่อย :ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

วันที่แก้ไข :30/04/2562

ข้อมูลตั้งแต่ : -

ถึง : -

ข้อมูลอื่นๆ :

มิติข้อมูลหลัก :เศรษฐกิจ

มิติข้อมูลย่อย :การเงิน

หมวดหมู่หลัก :สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

หมวดมู่ย่อย :ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

วันที่สร้าง :4/30/2019 12:57:49 PM

วันที่แก้ไข :4/30/2019 12:57:49 PM

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลตั้งแต่ :

ถึง :

ประเภทข้อมูล :

ข้อมูลอื่นๆ :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Offline


ตกลง

ตกลง

ตกลง