ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย

มิติข้อมูลหลัก :เศรษฐกิจ

หมวดหมู่หลัก :ตลาดทางการเงินและการลงทุน

วันที่สร้าง :30/04/2562

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ประเภทข้อมูล :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Online

มิติข้อมูลย่อย :การเงิน

หมวดมู่ย่อย :ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด

วันที่แก้ไข :24/09/2562

ข้อมูลตั้งแต่ : -

ถึง : -

ข้อมูลอื่นๆ :

มิติข้อมูลหลัก :เศรษฐกิจ

มิติข้อมูลย่อย :การเงิน

หมวดหมู่หลัก :ตลาดทางการเงินและการลงทุน

หมวดมู่ย่อย :ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด

วันที่สร้าง :4/30/2019 12:58:00 PM

วันที่แก้ไข :9/24/2019 10:14:09 PM

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลตั้งแต่ :

ถึง :

ประเภทข้อมูล :

ข้อมูลอื่นๆ :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Online

ทดลองใช้งาน API ดาวน์โหลด Swagger

ตกลง

ตกลง

ตกลง