ช่องทางการแจ้งปัญหาและร้องเรียนเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

มิติข้อมูลหลัก :สังคม

หมวดหมู่หลัก :สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ

วันที่สร้าง :30/04/2562

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ประเภทข้อมูล :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Offline

มิติข้อมูลย่อย :สุขภาพและสาธารณสุข

หมวดมู่ย่อย :ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ

วันที่แก้ไข :30/04/2562

ข้อมูลตั้งแต่ : -

ถึง : -

ข้อมูลอื่นๆ :

มิติข้อมูลหลัก :สังคม

มิติข้อมูลย่อย :สุขภาพและสาธารณสุข

หมวดหมู่หลัก :สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ

หมวดมู่ย่อย :ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ

วันที่สร้าง :4/30/2019 12:58:16 PM

วันที่แก้ไข :4/30/2019 12:58:16 PM

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลตั้งแต่ :

ถึง :

ประเภทข้อมูล :

ข้อมูลอื่นๆ :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Offline


ตกลง

ตกลง

ตกลง