สถิติการใช้งานชุดข้อมูล


หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย ชื่อข้อมูล Request Date Request Count View Date View Count File Type
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน
2019-05-12
0
2019-05-14
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประมาณการพอร์ตการลงทุนของกองทุน Buy & Hold
2019-05-10
0
2020-10-27
2
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน ใน Fund Portfolio
2020-09-04
0
2020-09-04
6
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้
2019-05-23
4
2019-05-23
8
html
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตำราแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก
2023-12-08
310
2023-11-24
434
html
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คลังความรู้ DTAM
2023-12-09
318
2023-11-06
584
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน
2021-12-14
5
2023-12-09
257
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การเสนอขาย
2021-05-14
6
2023-07-22
138
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด สกุลเงิน
2019-05-12
0
2019-05-14
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาด Forex และดัชนีชี้วัด ยอดรวมตราสารหนี้
2020-07-14
6
2019-09-23
23
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทการชำระคืนเงินต้นในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2019-05-11
0
2019-05-13
3
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในต่างประเทศ
2019-09-17
0
2023-03-13
20
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด มูลค่าหน่วยลงทุน/จำนวนหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อขาย/คงเหลือ
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย
2023-11-12
6
2023-11-12
5
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2019-05-12
0
2019-05-13
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
2019-05-11
0
2019-05-11
2
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
2023-10-09
118
2023-10-29
227
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการรับชำระเงินแทน (Bill Payment)
0
2019-05-15
3
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (Fund Factsheet API)
2023-12-08
28355
2023-12-04
755
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
2020-03-18
3
2023-04-14
4
excel
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เกร็ดความรู้สมุนไพร
2023-12-09
8516
2023-12-06
865
html
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการรับชำระเงินแทน (Bill Payment)
2019-05-14
2
2019-05-14
3
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติกที่สำคัญ
2019-06-14
3
2019-06-14
1
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน จำนวนเครื่องรับบัตร (EFTPOS Terminal)
2023-12-06
124
2023-12-02
200
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank)
2023-09-20
103
2023-10-06
181
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.
2023-12-03
23
2023-11-07
222
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ เรื่องนี้ 1130 มีคำตอบ สิทธิ์สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2023-11-15
142
2023-11-30
337
html
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการรับบริการด้านสุขภาพ การรักษา หน่วยบริการ
2019-05-14
11
2019-05-14
11
html, pdf
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2023-12-08
20
2023-11-28
230
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การปฎิบัติหน้าที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2020-11-14
5
2023-12-04
128
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการรับชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
0
2023-09-17
185
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด รายชื่อบริษัทที่ส่งข้อมูลรายวัน
2020-04-08
0
2020-04-08
5
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทสิทธิเรียกไถ่ถอนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ
2019-05-11
2
2020-02-21
6
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย
2021-07-11
6
2023-10-28
217
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ
2019-05-10
0
2019-05-10
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทการมีประกันในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นิติบุคคลที่เคยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน หรือเคยจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับสำนักงาน
2019-09-17
0
2019-09-17
6
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ
0
0
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายใต้นิติบุคคล
2023-10-15
18
2023-11-23
242
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet banking
2020-05-20
5
2020-05-20
3
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การดำเนินการกับความผิดของบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ใบอนุญาตของสำนักงาน
2021-06-29
5
2023-12-04
133
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น)
2019-05-10
0
2019-09-24
2
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ค่าธรรมเนียมกองทุน
2020-09-04
1
2023-11-09
139
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
2020-04-30
41
2023-03-13
3
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทความเห็นชอบของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร
2023-12-09
1876
2023-12-09
1051
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทความเห็นชอบชอบบุคคลของสำนักงาน
2019-05-12
0
2023-02-08
3
json
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คลังข้อมูลสมุนไพร
2023-12-09
487
2023-12-09
323
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ราคากองทุนรายวัน
2020-06-29
0
2020-08-23
17
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน
2020-04-07
0
2023-02-19
5
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Account) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
2019-05-09
0
2019-05-14
3
yaml
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน
2019-05-09
1
2019-05-12
7
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน
2023-08-04
47
2023-12-09
237
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทความผิดและการกระทำของบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ใบอนุญาตของสำนักงาน
2019-05-12
0
2019-05-10
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด NAV กองทุนรวมรายวัน
2021-08-02
85
2023-11-21
395
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
2019-05-10
0
2022-02-18
15
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน
2020-09-04
1
2020-09-04
3
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
0
2019-05-13
1
excel
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทย
2020-06-29
3
2020-06-29
3
html
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในต่างประเทศ
2019-05-11
0
2023-08-25
102
yaml
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พจนานุกรมแพทย์แผนจีน
2019-05-09
3
2019-05-14
3
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทและอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2020-09-04
0
2020-09-04
4
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดกองทุน
2021-06-18
4
2023-09-10
161
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ลักษณะและอายุโครงการ
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ข้อมูลสมุนไพร
2023-12-09
2406
2023-12-09
407
html
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
2023-12-06
1473
2023-11-29
450
html
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อ
2021-06-07
18
2023-12-04
256
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ค้นหาชื่อกองทุนด้วยชื่อย่อหรือชื่อกองทุนบางส่วน
2021-05-03
6
2023-11-26
124
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
2019-05-12
0
2019-09-24
2
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน จำนวนบัตรพลาสติก
2023-11-28
110
2023-10-27
166
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาด Forex และดัชนีชี้วัด อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
2023-03-07
2804
2023-03-07
40
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท)
2020-04-16
0
2020-04-16
2
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ ช่องทางการแจ้งปัญหาและร้องเรียนเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
2023-12-05
1561
2023-12-09
473
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด URL ของ Fact Sheet และรายงานประจำปีของกองทุน
2021-04-29
5
2023-10-13
189
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ
0
0
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน
2019-05-12
0
2019-09-24
6
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ)
2019-05-10
0
2023-03-13
2
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ค้นหาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อหรือเลขทะเบียน
2021-12-11
9
2023-09-30
123
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน
2020-06-22
2
2020-06-22
2
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การประกอบธุรกิจในปัจจุบันของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน
2023-08-04
20
2023-10-30
207
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด รายชื่อ บลจ.
2019-05-14
0
2023-03-07
9
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทการเสนอขายในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
2019-05-11
0
2019-05-10
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส
2021-07-07
9
2023-11-08
129
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทความเห็นชอบนิติบุคคลของสำนักงาน
2019-05-16
0
2019-05-16
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน
2023-12-06
16
2023-12-05
139
json

ตกลง

ตกลง

ตกลง