สถิติการใช้งานชุดข้อมูล


หมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย ชื่อข้อมูล Request Date Request Count View Date View Count File Type
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ระยะเวลาขายและรับซื้อคืน
2019-05-12
0
2019-05-14
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประมาณการพอร์ตการลงทุนของกองทุน Buy & Hold
2019-05-10
0
2019-05-10
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภท สินทรัพย์/หนี้สิน ใน Fund Portfolio
2020-09-04
0
2020-09-04
6
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ หลักประกันสุขภาพ 10 เรื่องควรรู้
2019-05-23
4
2019-05-23
8
html
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตำราแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก
2020-09-29
37
2020-09-29
135
html
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คลังความรู้ DTAM
2020-09-29
65
2020-09-28
144
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ความเหมาะสมกับผู้ลงทุนและความเสี่ยงของกองทุน
2020-09-09
2
2020-09-29
67
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การเสนอขาย
2020-09-16
4
2020-09-20
42
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด สกุลเงิน
2019-05-12
0
2019-05-14
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาด Forex และดัชนีชี้วัด ยอดรวมตราสารหนี้
2020-07-14
6
2019-09-23
23
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทการชำระคืนเงินต้นในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2019-05-11
0
2019-05-13
3
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในต่างประเทศ
2019-09-17
0
2019-09-17
18
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด มูลค่าหน่วยลงทุน/จำนวนหน่วยลงทุนในการสั่งซื้อขาย/คงเหลือ
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย
2019-05-08
3
2019-05-08
2
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทหลักทรัพย์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2019-05-12
0
2019-05-13
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีและความผันผวนของผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
2019-05-11
0
2019-05-11
2
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
2020-09-26
43
2020-09-26
59
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการรับชำระเงินแทน (Bill Payment)
0
2019-05-15
3
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน (Fund Factsheet API)
2020-09-28
28323
2020-09-29
381
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
2020-03-18
3
2020-03-18
3
excel
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เกร็ดความรู้สมุนไพร
2020-09-28
2515
2020-09-29
147
html
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการรับชำระเงินแทน (Bill Payment)
2019-05-14
2
2019-05-14
3
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าเฉลี่ยการใช้บัตรพลาสติกที่สำคัญ
2019-06-14
3
2019-06-14
1
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน จำนวนเครื่องรับบัตร (EFTPOS Terminal)
2020-09-20
36
2020-09-20
54
excel
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน การชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank)
2020-09-29
42
2020-09-25
64
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.
2020-09-29
22
2020-09-26
83
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ เรื่องนี้ 1130 มีคำตอบ สิทธิ์สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2020-09-23
39
2020-09-24
104
html
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการรับบริการด้านสุขภาพ การรักษา หน่วยบริการ
2019-05-14
11
2019-05-14
11
html, pdf
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2020-09-28
11
2020-09-26
69
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การปฎิบัติหน้าที่บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2020-08-18
4
2020-09-24
43
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการรับชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเงินอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
0
2020-09-27
71
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด รายชื่อบริษัทที่ส่งข้อมูลรายวัน
2020-04-08
0
2020-04-08
5
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทสิทธิเรียกไถ่ถอนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ
2019-05-11
2
2020-02-21
6
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย
2020-08-21
4
2020-09-29
74
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ
2019-05-10
0
2019-05-10
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทการมีประกันในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นิติบุคคลที่เคยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน หรือเคยจดทะเบียนประกอบธุรกิจกับสำนักงาน
2019-09-17
0
2019-09-17
6
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ
0
0
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลภายใต้นิติบุคคล
2020-09-21
12
2020-09-29
73
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet banking
2020-05-20
5
2020-05-20
3
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การดำเนินการกับความผิดของบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ใบอนุญาตของสำนักงาน
2020-09-10
2
2020-09-20
40
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุน Feeder Fund (เฉพาะกรณีที่เป็น Feeder Fund เท่านั้น)
2019-05-10
0
2019-09-24
2
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ค่าธรรมเนียมกองทุน
2020-09-04
1
2020-09-26
44
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุน
2020-04-30
41
2020-04-07
2
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทความเห็นชอบของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร
2020-09-28
580
2020-09-29
380
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทความเห็นชอบชอบบุคคลของสำนักงาน
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คลังข้อมูลสมุนไพร
2020-09-23
44
2020-09-21
136
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ราคากองทุนรายวัน
2020-06-29
0
2020-08-23
17
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน
2020-04-07
0
2020-05-05
4
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก (Account) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
2019-05-09
0
2019-05-14
3
yaml
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน
2019-05-09
1
2019-05-12
7
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน
2020-09-13
14
2020-09-29
88
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทความผิดและการกระทำของบุคคล/นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ/ใบอนุญาตของสำนักงาน
2019-05-12
0
2019-05-10
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด NAV กองทุนรวมรายวัน
2020-09-10
68
2020-09-22
137
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม
2019-05-10
0
2020-03-18
14
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุน
2020-09-04
1
2020-09-04
3
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย (e-Payment)
0
2019-05-13
1
excel
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทย
2020-06-29
3
2020-06-29
3
html
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ธุรกรรมการชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในต่างประเทศ
2019-05-11
0
2020-06-15
34
yaml
ยา ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ พจนานุกรมแพทย์แผนจีน
2019-05-09
3
2019-05-14
3
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทและอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในการออกและเสนอขายตราสารหนี้
2020-09-04
0
2020-09-04
4
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดกองทุน
2020-08-30
3
2020-09-13
56
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ลักษณะและอายุโครงการ
2019-05-12
0
2019-05-11
2
json
ความรู้ด้านสุขภาพ กฏระเบียบ กฎหมาย ความรู้ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ข้อมูลสมุนไพร
2020-09-29
490
2020-09-29
76
html
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
2020-09-29
649
2020-09-29
162
html
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อ
2020-09-13
12
2020-09-21
74
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ค้นหาชื่อกองทุนด้วยชื่อย่อหรือชื่อกองทุนบางส่วน
2020-09-04
4
2020-09-24
48
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
2019-05-12
0
2019-09-24
2
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน จำนวนบัตรพลาสติก
2020-09-22
40
2020-09-20
46
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาด Forex และดัชนีชี้วัด อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร
2020-09-28
2045
2020-06-29
38
yaml
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทหน่วยลงทุนที่มีในกองทุน (ถ้ามีมากกว่า 1 ประเภท)
2020-04-16
0
2020-04-16
2
json
สวัสดิการและการสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐ ข้อมูลสวัสดิการ/กองทุน/ประกันสุขภาพของภาครัฐ ช่องทางการแจ้งปัญหาและร้องเรียนเรื่องการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
2020-09-29
498
2020-09-29
139
html
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด URL ของ Fact Sheet และรายงานประจำปีของกองทุน
2020-08-20
5
2020-09-20
58
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน มูลค่าการชำระเงินผ่านระบบการชำระเงินและช่องทางต่าง ๆ
0
0
excel
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน
2019-05-12
0
2019-09-24
6
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประมาณผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนที่กองทุนจะได้รับ (โดยประมาณ)
2019-05-10
0
2019-05-10
1
json
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ค้นหาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานด้วยส่วนหนึ่งของชื่อหรือเลขทะเบียน
2020-08-13
4
2020-09-25
43
json
สถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงิน (Payment) และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ปริมาณการใช้บัตรพลาสติกเพื่อการชำระเงิน
2020-06-22
2
2020-06-22
2
excel
กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การประกอบธุรกิจในปัจจุบันของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน
2020-09-17
17
2020-09-06
55
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด รายชื่อ บลจ.
2019-05-14
0
2019-05-14
8
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทการเสนอขายในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2019-05-11
0
2019-05-11
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน
2019-05-11
0
2019-05-10
1
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การลงทุนของกองทุนรวม ณ สิ้นสุดวันทำการแต่ละรอบไตรมาส
2020-08-07
4
2020-09-23
34
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด ประเภทความเห็นชอบนิติบุคคลของสำนักงาน
2019-05-16
0
2019-05-16
3
json
ตลาดทางการเงินและการลงทุน ข้อมูลตลาดตราสารทุน (Equity Market) และดัชนีชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบของสำนักงาน
2020-09-29
12
2020-09-08
48
json

ตกลง

ตกลง

ตกลง