ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน

มิติข้อมูลหลัก :เศรษฐกิจ

หมวดหมู่หลัก :กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน

วันที่สร้าง :30/04/2562

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ประเภทข้อมูล :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Online

มิติข้อมูลย่อย :การเงิน

หมวดมู่ย่อย :กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

วันที่แก้ไข :24/09/2562

ข้อมูลตั้งแต่ : -

ถึง : -

ข้อมูลอื่นๆ :

มิติข้อมูลหลัก :เศรษฐกิจ

มิติข้อมูลย่อย :การเงิน

หมวดหมู่หลัก :กฏระเบียบ กฎหมาย และการกำกับดูแลด้านการเงิน

หมวดมู่ย่อย :กฏระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

วันที่สร้าง :4/30/2019 12:58:04 PM

วันที่แก้ไข :9/24/2019 10:21:07 PM

ความถี่ :เมื่อมีข้อมูลใหม่

ข้อมูลตั้งแต่ :

ถึง :

ประเภทข้อมูล :

ข้อมูลอื่นๆ :

ชั้นความลับของข้อมูล :สาธารณะ

บริหารจัดการข้อมูลโดย :สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อเจ้าของข้อมูล :

เชื่อมต่อแบบ :Online

ทดลองใช้งาน API ดาวน์โหลด Swagger

ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

{
 "openapi": "3.0.1",
 "info": {
  "title": "License Check API",
  "description": "ข้อมูลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต/บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ",
  "version": "1.0"
 },
 "servers": [
  {
   "url": "http://dataexchange.onde.go.th/api/ApiProxy/Data/8f24faaf-672a-4427-9301-b03ce3275cfc/103d770f-d763-429c-9a6f-a4a03b29f986"
  }
 ],
 "paths": {
  "/licensee/company/{unique_id}/license": {
   "get": {
    "summary": "07. ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน",
    "description": "<table style=\"width:100%\">\n<tr>\n<th>ชื่อ Field</th>\n<th>รายละเอียด</th>\n</tr>\n<tr><td>last_upd_date</td><td>วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด</td></tr>\n<tr><td>lic_no</td><td>เลขที่ใบอนุญาต (กรณีจดทะเบียนจะไม่มีหมายเลข)</td></tr>\n<tr><td>lic_code</td><td>รหัสประเภทใบอนุญาต</td></tr>\n<tr><td>apply_type</td><td>1 = ได้รับใบอนุญาต, \n<br>2 = ขอจดทะเบียนให้บริการลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน,\n<br>3 = ขอจดทะเบียนให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป\n</td></tr>\n<tr><td>effective_date</td><td>วันที่ใบอนุญาตมีผล (YYYY-MM-DD)</td></tr>\n<tr><td>expire_date</td><td>วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด (YYYY-MM-DD)</td></tr> <tr><td>expire_remark</td><td>ยกเลิก/เพิกถอน</td></tr>\n</table>\n<br>",
    "operationId": "07-ประเภทใบอนุญาต-การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน",
    "parameters": [
     {
      "name": "unique_id",
      "in": "path",
      "description": "รหัสนิติบุคคล",
      "required": true,
      "schema": {
       "type": "string"
      }
     }
    ],
    "responses": {
     "200": {
      "description": "ประเภทใบอนุญาต/การจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน",
      "content": {
       "application/json": {
        "schema": {
         "$ref": "#/components/schemas/LicenseeCompanyLicenses"
        }
       }
      }
     },
     "204": {
      "description": "ไม่พบข้อมูล",
      "content": {
       "application/json": {}
      }
     }
    }
   }
  }
 },
 "components": {
  "schemas": {
   "Alertdetail": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "case_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสอ้างอิง case ความผิด"
     },
     "disclosure_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่เปิดเผยข้อมูล (YYYY-MM-DD)"
     },
     "name_th": {
      "type": "string",
      "description": "ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคลและเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ภาษาไทย)"
     },
     "name_en": {
      "type": "string",
      "description": "ชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล และ เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ภาษาอังกฤษ)"
     },
     "address_th": {
      "type": "string",
      "description": "ที่อยู่ (ภาษาไทย)"
     },
     "address_en": {
      "type": "string",
      "description": "ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ)"
     },
     "persuade_desc": {
      "type": "string",
      "description": "ลักษณะการชักชวน"
     },
     "website": {
      "type": "string",
      "description": "website"
     },
     "facebook": {
      "type": "string",
      "description": "facebook"
     },
     "line": {
      "type": "string",
      "description": "line"
     },
     "remark": {
      "type": "string",
      "description": "หมายเหตุ"
     }
    }
   },
   "Alertdetails": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/Alertdetail"
    }
   },
   "Alertaction": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "case_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสอ้างอิง case ความผิด"
     },
     "seq_no": {
      "type": "string",
      "description": "ลำดับที่"
     },
     "license_th": {
      "type": "string",
      "description": "ลักษณะการกระทำ (ภาษาไทย)"
     },
     "license_en": {
      "type": "string",
      "description": "ลักษณะการกระทำ (ภาษาอังกฤษ)"
     }
    }
   },
   "Alertactions": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/Alertaction"
    }
   },
   "Enforcement": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "enforcement_type": {
      "type": "string",
      "description": "ประเภทการดำเนินการ : กล่าวโทษ /เปรียบเทียบ / ปรับทางปกครอง / \nการดำเนินการทางบริหาร / การดำเนินการทางแพ่ง"
     },
     "case_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสอ้างอิง case ความผิด"
     }
    }
   },
   "Enforcements": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/Enforcement"
    }
   },
   "EnforcementDetail": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "enforcement_relevant_section_law": {
      "type": "string",
      "description": "มาตรา / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
     },
     "enforcement_summarized_facts": {
      "type": "string",
      "description": "การกระทำโดยสังเขป"
     },
     "enforcement_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่ดำเนินการ (YYYY-MM-DD) แสดงวันที่ตามประเภทการดำเนินการ\n1. วันที่กล่าวโทษ\n2. วันที่เปรียบเทียบ\n3. วันที่ดำเนินการทางบริหาร แสดงวันที่ในหนังสือลงโทษ\n4. วันที่ลงโทษทางปกครอง\n5. วันที่ทางแพ่ง"
     },
     "enforcement_details": {
      "type": "string",
      "description": "รายละเอียดการดำเนินการ แสดงตามประเภทการดำเนินการ\n1. รายละเอียดการกล่าวโทษ \n2. รายละเอียดการเปรียบเทียบ แสดงผลดังนี้ \n  มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ [คำสั่งเปรียบเทียบที่] โดยปรับเป็นเงิน [ค่าปรับ] บาท\n3. รายละเอียดการปรับทางปกครอง แสดงผลดังนี้\n  มี [เลขที่คำสั่ง] โดยปรับเป็นเงิน [ค่าปรับ] บาท\n4. รายละเอียดการดำเนินการทางบริหาร เช่น สั่งพัก เพิกถอน ภาคทัณฑ์ เป็นต้น\n5. รายละเอียดการดำเนินการทางแพ่ง เช่นโทษอื่น ๆ"
     },
     "enforcement_remark": {
      "type": "string",
      "description": "หมายเหตุ แสดงรายละเอียดตามประเภทการดำเนินการ\n1. หมายเหตุการกล่าวโทษ\n2. หมายเหตุการเปรียบเทียบ แสดงผลดังนี้ \n  ในกรณีที่ไม่ชำระค่าปรับ/ชำระไม่ครบถ้วน แสดงข้อความต่อไปนี้ ”ไม่ชำระค่าปรับ/ชำระไม่ครบถ้วน สำนักงานได้กล่าวโทษกรณีนี้ต่อพนักงานสอบแล้ว”\n3. หมายเหตุการปรับทางปกครอง\n4. หมายเหตุการดำเนินการทางบริหาร\n  คำสั่งมีผล ตั้งแต่วันที่ DD/MM/YYYY ถึงวันที่ DD/MM/YYYY\n5. หมายเหตุการดำเนินการทางแพ่ง"
     }
    }
   },
   "Entitiy": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "unique_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสนิติบุคคล"
     },
     "name_th": {
      "type": "string",
      "description": "ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)"
     },
     "name_en": {
      "type": "string",
      "description": "ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)"
     }
    }
   },
   "Entities": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/Entitiy"
    }
   },
   "LicenseePersonLicense": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "regis_sale_no": {
      "type": "string",
      "description": "เลขทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบ ผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์/ผู้วางแผนการลงทุน เท่านั้น)"
     },
     "lic_code": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสประเภทการได้รับความเห็นชอบ"
     },
     "effective_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่ได้รับความเห็นชอบ (YYYY-MM-DD)"
     },
     "expire_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่หมดอายุความเห็นชอบ (YYYY-MM-DD), กรณี Empty String แสดงว่าไม่มีวันหมดอายุ (เช่น กรรมการ/ผู้บริหาร ที่ความเห็นชอบดำรงอยู่ตราบเท่าที่ยังปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น)"
     },
     "privilege_type": {
      "type": "string",
      "description": "กรณีใช้สิทธิ์ FM = ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน , MD=ใช้สิทธิผู้บริหาร"
     }
    }
   },
   "LicenseePersonLicenses": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/LicenseePersonLicense"
    }
   },
   "LicenseeCompanyLicense": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "lic_no": {
      "type": "string",
      "description": "เลขที่ใบอนุญาต (กรณีจดทะเบียนจะไม่มีหมายเลข)"
     },
     "lic_code": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสประเภทใบอนุญาต"
     },
     "apply_type": {
      "type": "string",
      "description": "1 = ได้รับใบอนุญาต, \n2 = ขอจดทะเบียนให้บริการลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน,\n3 = ขอจดทะเบียนให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไป"
     },
     "effective_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่ใบอนุญาตมีผล (YYYY-MM-DD)"
     },
     "expire_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด (YYYY-MM-DD)"
     },
     "expire_remark": {
      "type": "string",
      "description": "ยกเลิก/เพิกถอน"
     }
    }
   },
   "LicenseeCompanyLicenses": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/LicenseeCompanyLicense"
    }
   },
   "LicenseeCompanyBusinessAct": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "lic_code": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสประเภทใบอนุุญาตที่ใช้ประกอบธุรกิจ"
     },
     "lic_action_code": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสการประกอบธุรกิจ"
     },
     "action_start_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ (YYYY-MM-DD)"
     },
     "action_status": {
      "type": "string",
      "description": "สถานะการประกอบธุรกิจ (NORMAL / HOLD)"
     },
     "action_remark": {
      "type": "string",
      "description": "หมายเหตุุกรณีหยุดประกอบธุรกิจ"
     }
    }
   },
   "LicenseeCompanyPersonnel": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "company_unique_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสนิติบุคคล"
     },
     "person_unique_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสบุคคล"
     },
     "lic_action_code": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสฐานะในการปฎิบัติหน้าที่"
     },
     "action_start_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่เริ่มปฎิบัติหน้าที่ (YYYY-MM-DD)"
     },
     "action_end_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ (YYYY-MM-DD), กรณี Empty String แสดงว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน"
     }
    }
   },
   "LicenseeCompanyPersonnels": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/LicenseeCompanyPersonnel"
    }
   },
   "LicenseePerson": {
    "properties": {
     "last_upd_date": {
      "type": "string",
      "description": "วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด"
     },
     "unique_id": {
      "type": "string",
      "description": "รหัสบุคคล"
     },
     "regis_sale_no": {
      "type": "string",
      "description": "เลขทะเบียน (เฉพาะผู้ที่ได้รับ/เคยได้รับความเห็นชอบ ผู้แนะนำ/นักวิเคราะห์/ผู้วางแผนการลงทุน เท่านั้น)"
     },
     "prefix_th": {
      "type": "string",
      "description": "คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)"
     },
     "givenname_th": {
      "type": "string",
      "description": "ชื่อบุคคล (ภาษาไทย)"
     },
     "surname_th": {
      "type": "string",
      "description": "นามสกุล (ภาษาไทย)"
     },
     "prefix_en": {
      "type": "string",
      "description": "คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)"
     },
     "givenname_en": {
      "type": "string",
      "description": "ชื่อบุคคล (ภาษาอังกฤษ)"
     },
     "surname_en": {
      "type": "string",
      "description": "นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)"
     }
    }
   },
   "LicenseePeople": {
    "type": "array",
    "items": {
     "$ref": "#/components/schemas/LicenseePerson"
    }
   },
   "LicenseePersonInput": {
    "properties": {
     "name": {
      "type": "string"
     },
     "regis_sale_no": {
      "type": "string"
     }
    },
    "example": "{\n\"Name\" : \"เทพ\"\n}\nหรือ (ใส่ชื่อ หรือ เลขทะเบียน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)\n{\n \"regis_sale_no\": \"00001\"\n}"
   },
   "PersonName": {
    "required": [
     "name"
    ],
    "properties": {
     "name": {
      "type": "string"
     }
    },
    "example": "{\n\"Name\" : \"เทพ\"\n}"
   }
  },
  "securitySchemes": {
   "apiKeyHeader": {
    "type": "apiKey",
    "name": "Ocp-Apim-Subscription-Key",
    "in": "header"
   },
   "apiKeyQuery": {
    "type": "apiKey",
    "name": "subscription-key",
    "in": "query"
   }
  }
 },
 "security": [
  {
   "apiKeyHeader": []
  },
  {
   "apiKeyQuery": []
  }
 ]
}

Preview

ตกลง

ตกลง

ตกลง